?NG NGUY?N H?I MINH – PHó CH? T?CH M?I C?A EUROCHAM VI?T NAM

H?m nay, chúng t?i r?t t? hào khi ???c th?ng báo r?ng ?ng Nguy?n H?i Minh, Phó T?ng giám ??c v? d?ch v? Thu? c?a Mazars Vi?t Nam, ?? ???c ?? b?t làm Phó Ch? t?ch m?i c?a EuroCham Vi?t Nam, phòng th??ng m?i Chau ?u – ?ay là ti?ng nói chính c?a c?ng ??ng doanh nghi?p Chau ?u t?i Vi?t Nam.

EuroCham Vi?t Nam ???c thành l?p n?m 1998 v?i m?c ?ích giúp Vi?t Nam phát tri?n thành m?t ?i?m ??u t? h?p d?n và ??i tác th??ng m?i cho các doanh nghi?p chau ?u. V?i g?n m?t nghìn thành viên, EuroCham Vi?t Nam là m?t trong nh?ng Phòng th??ng m?i n??c ngoài l?n nh?t t?i Vi?t Nam.  EuroCham có m?ng l??i doanh nghi?p ph? kh?p ? c? Vi?t Nam và Chau ?u, bao g?m các ??i di?n ??n t? nhi?u l?nh v?c và quy m? khác nhau, t? các doanh nghi?p v?a và nh? ??n các t?p ?oàn ?a qu?c gia.

?ng Nguy?n H?i Minh, v?i nhi?u n?m kinh nghi?m t?i m?t trong các Big4 và Mazars, là m?t trong nh?ng chuyên gia c? v?n v? thu? hàng ??u t?i th? tr??ng Vi?t Nam. ?ng chuyên v? các l?nh v?c nh? Thu? qu?c t?, Giao d?ch liên k?t và Tái c?u trúc doanh nghi?p.

 

Bên c?nh vi?c là thành viên H?i ??ng qu?n tr? c?a EuroCham Vi?t Nam, ?ng Nguy?n H?i Minh còn là thành viên c?a Hi?p h?i T? v?n Thu? Vi?t Nam (VTCA) và s? h?u ch?ng ch? hành ngh? th? t?c Thu? t?i Vi?t Nam. ?ng Minh ??ng th?i ?ang là gi?ng viên t?i British University Vietnam, ?ng dành nhi?u th?i gian chia s? ki?n ??th?c và kinh nghi?m c?a mình cho các sinh viên.

T?i Mazars, ?ng Minh ?óng vai trò quan tr?ng v?i t? cách là Phó T?ng giám ??c ph? trách  d?ch v? t? v?n Thu? và T? v?n Kinh doanh. ?ng ??ng th?i c?ng là  di?n gi? uy tín  t?i các s? ki?n v? Thu? c?a Mazars Vi?t Nam và các hi?p h?i khác. Nh? kinh nghi?m và am hi?u sau s?c c?a ?ng Minh v? Thu? và các l?nh v?c liên quan nh? H?i Quan và Giao d?ch liên k?t, Mazars ?? t? ch?c thành c?ng nhi?u h?i th?o giúp các doanh nghi?p trong n??c và doanh nghi?p n??c ngoài c?p nh?t th?ng tin và hi?u r? h?n cách gi?i quy?t các v?n ?? kinh doanh c?a mình. 

Nhan ?ay, chúng t?i mu?n nói l?i c?m ?n và bày t? s? ?ng h? c?a mình ??n Phó T?ng Giám ??c, ?ng Nguy?n H?i Minh, ng??i ?? dành nhi?u th?i gian và c?ng s?c cho s? phát tri?n c?a Mazars Vi?t Nam. Chúng t?i hy v?ng ?ng s? lu?n góp m?t trên ch?ng ???ng dài phát tri?n c?a Mazars Vi?t Nam trong t??ng lai.